Chernyshevsky (disambiguation)

Nikolay Chernyshevsky (1828–1889) was a Russian revolutionary democrat, philosopher, critic, and socialist.

Chernyshevsky (masculine), Chernyshevskaya (feminine), or Chernyshevskoye (neuter) may also refer to: