Category:Malaysian queens consort

Women who were Queens consort (Raja Permaisuri Agong) of Malaysian monarchs (Yang di-Pertuan Agong).