Open main menu

Bengali numerals, also called Bengali–Assamese numerals, Assamese numerals (Bengali: সংখ্যা shôngkha, Assamese: সংখ্যা xoiŋkha), are the units of the numeral system, originating from the Indian subcontinent, used in Bengali, Sylheti, Chittagonian, Assamese, Bishnupriya Manipuri, Chakma, Hajong and Meithei languages. They are used by more than 350 million people around the world (over 5% of the population), and are a variety of the Hindu–Arabic numerals.

Base numbersEdit

Eastern Nagari numeral Hindu-Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Chittagonian word Assamese word Romanization of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
0 শূন্য shunnô shunno শূন্য xuinnô ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ shuinnô
1 এক æk æk এক ek ꠄꠇ ex
2 দুই dui dui দুই dui ꠖꠥꠁ dui
3 তিন tin tin তিনি tini ꠔꠤꠘ tin
4 চার char Cair চাৰি sari ꠌꠣꠁꠞ sair
5 পাঁচ pãch pãch পাঁচ pãs ꠙꠣꠌ fas
6 ছয় chhôy chha ছয় sôy ꠍꠄ sôy
7 সাত shat shat সাত xat ꠢꠣꠔ hat
8 আট aṭ Aashtto আঠ aṭh ꠀꠐ aṭ
9 নয় nôy noh ꠘꠄ nôy

Extended numbersEdit

Eastern Nagari numeral Hindu-Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanisation of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
১০ 10 দশ dôsh দহ dôh ꠖꠡ dôsh
১১ 11 এগার ægarô এঘাৰ egharô ꠄꠉꠣꠞ egarô
১২ 12 বার barô বাৰ barô ꠛꠣꠞ barô
১৩ 13 তের terô তেৰ terô ꠔꠦꠞ terô
১৪ 14 চৌদ্দ choddô চৈধ্য soiddhô ꠌꠖ꠆ꠖ sôddô
১৫ 15 পনের pônerô পোন্ধৰ pûndhôrô ꠙꠘꠞ fônrô
১৬ 16 ষোল sholô ষোল্ল xûllô ꠡꠥꠟ꠆ꠟ shullô
২০ 20 কুড়ি (বিশ) kuri (bish) বিছ bis ꠛꠤꠡ bish
২১ 21 একুশ ækush একৈছ ekôis ꠄꠇꠂꠡ exôish
৩০ 30 ত্রিশ (তিরিশ) trish (tirish) ত্ৰিছ/তিৰিছ tris/tiris ꠔꠤꠡ (ꠔꠤꠞꠤꠡ) tish

(tirish)

৪০ 40 চল্লিশ chôllish চল্লিছ sôllis ꠌꠟ꠆ꠟꠤꠡ (ꠌꠣꠟ꠆ꠟꠤꠡ) sôllish (sallish)
৫০ 50 পঞ্চাশ pônchash পঞ্চাছ pônsas ꠙꠂꠘ꠆ꠌꠣꠡ fôinchash
৬০ 60 ষাট shaṭ ষাঠি xathi ꠡꠣꠁꠐ shaiṭ
৭০ 70 সত্তর shôttôr সত্তৰ xôttôr ꠡꠔ꠆ꠔꠂꠞ shôttôir
৮০ 80 আশি ashi আঁশি axi ꠀꠡꠤ ashi
৯০ 90 নব্বই nôbbôi নব্বৈ nôbbôi ꠘꠛ꠆ꠛꠂ nôbbôi
১০০ 100 শত (একশ) shôtô (ækshô) এশ exô ꠄꠇꠡ exshô
১০০০ 1,000 হাজার (সহস্র) hajar (shôhôsrô) এহেজাৰ/এহাজাৰ ehezar/ehazar ꠄꠇ ‘ꠀꠎꠣꠞ ex azar
১০,০০০ 10,000 দশ হাজার dôsh hajar দহ হাজাৰ dôh hazar ꠖꠡ ‘ꠀꠎꠣꠞ dôsh azar
১,০০,০০০ 100,000 লক্ষ (লাখ) lôkkhô (lakh) লাখ lakh ꠟꠣꠈ lax
১০,০০,০০০ 1,000,000 দশ লক্ষ dôsh lôkkhô দহ লাখ/এক নিযুত dôh lakh/ek nizut ꠖꠡ ꠟꠣꠈ dôsh lax
১,০০,০০,০০০ 10,000,000 কোটি koti এক কোটি ek kûti ꠄꠇ ꠇꠥꠐꠤ ek kuti
১০,০০,০০,০০০ 100,000,000 দশ কোটি dôsh koti দহ কোটি dôh kûti ꠖꠡ ꠇꠥꠐꠤ dôsh kuti

An example of the number string:-

1065. One thousand sixty five.
১০৬৫. এক হাজার পঁয়ষট্টি। (in Bengali)
১০৬৫. এহেজাৰ পঁষষ্ঠি। (in Assamese)

See alsoEdit

ReferencesEdit