Banówka may refer to:

  • Banówka, Polish name for the Mamonovka River
  • Banówka, Polish name for Baníkov, a mountain in the Western Tatras mountain range