Azərbaycan marşı

Azərbaycan Marşı[a] (lit. ' "Azerbaijan March" or "March of Azerbaijan"'), is the national anthem of Azerbaijan. The music was composed by Uzeyir Hajibeyov, with lyrics by poet Ahmad Javad. The government officially adopted the anthem in 1920 with the passage of the decree, "On the State Hymn of the Republic of Azerbaijan."[1] In 1992, after the fall of the Soviet Union, Azerbaijan's government officially restored Azərbaycan Marşı as the national anthem.[2]

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
Азәрбајҹан Республикасынын Дөвләт Һимни
English: 'National Anthem of the Republic of Azerbaijan'
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
Sheet music (clickable)

National anthem of  Azerbaijan
LyricsAhmad Javad
MusicUzeyir Hajibeyov
Adopted1920
Readopted1992
Relinquished1922
Audio sample
"Azərbaycan Marşı"
Vocal version
A cappella singing by people at a rally in Baku, April 2016.

The government of Azerbaijan has also officially declared the national anthem to be "the sacred symbol of the Azerbaijan state, its independence and unity."[1]

Since 2006, a fragment of the lyrics from the national anthem is depicted on the obverse of the Azerbaijani 5 manat banknote.[3] In 2011, to mark the 20th anniversary of Azerbaijan's independence from Soviet rule, the government issued a stamp celebrating the anthem.

HistoryEdit

"March of Azerbaijan" composer Uzeyir Hajibeyov (left) and lyricist Ahmad Javad (right)

In 1919, during the formation of the Azerbaijan Democratic Republic, the new government announced it was accepting submissions from the public for a national anthem, coat of arms and state seal. A prize of 15,000 rubles would be awarded to the citizen who submitted the winning anthem.[4]

Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyov wrote two marches. In 1919, this work received the first award announced by the government of the Azerbaijan Democratic Republic.[5] The second march was the "March of Azerbaijan." According to Turkish musicologist Etem Üngör, "In those years, when Azerbaijan had not yet lost its independence, the march was chanted by military schools before lessons."[6]

In 1922, Azərbaycan marşı was replaced by Soviet communist anthem The Internationale. In 1944, during World War II, the new Soviet national anthem replaced The Internationale and an additional anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic was installed.

In 1989, following several years of changes brought by perestroika, composer Aydin Azimov arranged a modern recording of the anthem by a full symphony and chorus. That fall, Azərbaycan marşı was broadcast on television and radios in Azerbaijan, 70 years after it was introduced.[4]

Post-Soviet restorationEdit

After the dissolution of the Soviet Union, in spring 1992, the leaders of the independent Azerbaijani government proposed that the original anthem should be restored as the anthem of Azerbaijan. The Milli Mejlis (National Assembly) signed it into law on 27 May 1992.[2]

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
 • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
 2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
 3. This Law shall become effective from the day of its signing.

Milli Mejlis,[7] dated 2 March 1993

LyricsEdit

In AzerbaijaniEdit

Latin script (official)
Cyrillic script
Perso-Arabic script

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
[8][9]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
[10][b]

آذربایجان! آذربایجان!
‎ای قهرمان اولادین شانلی وطنی!
‎سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز!
‎سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز!
‎اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
‎اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!

‎مینلرله جان قوربان اولدو،
‎سینن حربه میدان اولدو!
‎حقوقوندان کچن عسکر،
‎هره بیر قهرمان اولدو!

‎سن اولاسان گولوستان،
‎سنه هرآن جان قوربان!
‎سنه مین بیر محبت
‎سینه‌مده توتموش مکان!

‎ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
‎بایراقینی یوکسلتمه‌یه
‎ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
‎جومله گنجلر موشتاقدیر!
‎شانلی وطن! شانلی وطن!
‎آذربایجان! آذربایجان!
‎آذربایجان! آذربایجان![c]

Phonetic transcriptionEdit

IPA transcription of Azerbaijani

[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[e̞j gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n ø̞yɫɑ̝ˈd̪ɯ̞n ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞t̪æ̞ˈni ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy d͡ʒɑ̝n ve̞ɾmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ hɑ̝z̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy gɑ̝n t̪ø̞cmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ gɑ̝d̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]

[minlæ̞ɾˈlæ̞ d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n o̞ɫˈd̪u |]
[s̪iˈnæ̞n hæ̞ɾˈbæ̞ me̞jˈd̪ɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]
[hygugunˈd̪ɑ̝ɲ ce̞ˈt͡ʃæ̞n æ̞s̪ˈɟæ̞ɾ |]
[hæ̞ˈɾæ̞ biɾ gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]

[s̪æ̞n o̞ɫɑ̝ˈs̪ɑ̝ɲ ɟylyˈs̪t̪ɑ̝n |]
[s̪æ̞ˈnæ̞ hæ̞ɾɑ̝n d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n ‖]
[s̪æ̞ˈnæ̞ mimbiɾ mæ̞hæ̞bˈbæ̞t̪]
[s̪inæ̞mˈd̪æ̞ t̪ut̪ˈmuʃ mæ̞ˈcɑ̝n ‖]

[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ |]
[bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ˈnɯ̞ jyçs̪æ̞lt̪mæ̞ˈjæ̞]
[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ |]
[d͡ʒymˈlæ̞ ɟæ̞nd͡ʒˈlæ̞ɾ myʃt̪ɑ̝gˈd̪ɯ̞ɾ ‖]
[ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n | ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]

Translator Hajar HajiyevaEdit

Literal Poetic

Azerbaijan! Azerbaijan!
Oh you glorious Fatherland of the brave child!
We are all together ready to give our lives for you!
We are all together strong to sacrifice our blood for you!
Live blessed with your three-coloured flag!
Live blessed with your three-coloured flag!

Thousands of lives were sacrificed,
Your chest became an arena for battles!
Soldiers gave their life for you,
All of them became heroes!

You shall be a garden full of roses
The sacrifice of our souls anytime for you!
Never–ending love for you
Has got a place in my heart!

In order to maintain your honour,
In order to elevate your flag,
In order to maintain your honour,
The young are intended sententiously!
The glorious Homeland, The glorious Homeland,
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

Azerbaijan, Azerbaijan!
The glorious Fatherland of our valorous fathers!
We stand at the ready to die for thee!
We stand at the ready to shed our blood!
All so that we may live blissfully under thy tri-colour banner!
All so that we may live blissfully under thy tri-Colour banner!

Thousands of martyrs had died for thy cause,
Thy sweeping plains had become fields of battle!
And our warriors had bravely defended thee!
Each one a hero in the storied annals of our land!

Thou hast now become our rosegarden,
Our hearts we are ever-ready to sacrifice!
Thy never–ending love for us
Hast earned thou a place in our hearts!

To uphold thy honour,
To keep thy flag waving,
To uphold thy honour,
The young stand at the ready!
The glorious Fatherland! The glorious Fatherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

 
2011 Azerbaijani stamp featuring the lyrics of the national anthem

RegulationsEdit

Regulations for the performance of the national anthem are set forth in the law signed by President Heydar Aliyev in 1996. While a performance of the anthem may include only music, only words, or a combination of both, the anthem must be performed using the official music and words prescribed by law. Once a performance has been recorded, it may be used for any purpose, such as in a radio or television broadcast.

Musical adaptationsEdit

Classical composersEdit

In 2012, Philip Sheppard with the London Philharmonic Orchestra recorded the anthem for the 2012 Summer Olympics and the 2012 Summer Paralympics.[11]

NotesEdit

 1. ^ Cyrillic script: Азәрбајҹан Маршы, Perso-Arabic script: آذربایجان مارشی, pronounced [ɑːzæɾbɑjˈdʒɑn mɑɾˈʃɯ]
 2. ^ Used in Dagestan by the Azeri minority and formerly used between 1958–1991 in Soviet Azerbaijan.
 3. ^ Used in Iranian Azerbaijan and formerly used by all Azeris until 1929.

ReferencesEdit

 1. ^ a b "The National Symbols of the Republic of Azerbaijan". Heydar Aliyev Foundation. Retrieved 23 January 2015.
 2. ^ a b "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" (PDF). mfa.gov.az. Retrieved 3 December 2018.
 3. ^ "National currency: 5 manat". Central Bank of Azerbaijan. Retrieved 23 January 2015.
 4. ^ a b "History of creation of the National Anthem of the Republic of Azerbaijan". azerbaijans.com. Retrieved 14 August 2014.
 5. ^ Əliyev, Ilqar (2008). Azərbaycan Respublikasınn Dövlət Rəmzləri (in Azerbaijani). Baku: Nurlan.
 6. ^ Üzeyir bəy Hacıbəyov ensiklopediyası [The Encyclopedia of Uzeyir Hajibeyov] (in Azerbaijani). Baku. 1996. p. 21.
 7. ^ "Regulations on the national anthem of the republic of Azerbaijan". Retrieved 14 August 2014.
 8. ^ "142 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında". www.e-qanun.az. Retrieved 25 November 2017.
 9. ^ http://www.azdesign.ws/, (c) AzDesign |. "WWW.KIVDF.GOV.AZ". kivdf.gov.az. Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 25 November 2017.
 10. ^ "АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА". maxmuland.nethouse.ru.
 11. ^ "London Philharmonic Orchestra & Philip Sheppard Azerbaijan: Azerbaijan Marsi". doremi.lv. Archived from the original on 19 August 2014. Retrieved 14 August 2014.

External linksEdit