Anthem of the Uzbek Soviet Socialist Republic

The State Anthem of the Uzbek SSR[a] was the national anthem of Uzbekistan when it was a republic of the Soviet Union and known as the Uzbek SSR.

O'zbekiston SSR davlat madhiyasi
Ózbekiston SSR davlat madhiyasi (2019 reform)
Gimn Uzbekskoy SSR
English: State Anthem of the Uzbek Soviet Socialist Republic
Ўзбекистон ССР давлат мадҳияси
Гимн Узбекской ССР
Uzbek SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

Former regional anthem of the  Uzbek SSR
Former national anthem of  Uzbekistan
LyricsTimur Fattah and Turab Tula
MusicMutal Burhonov, 1947
Adopted1947 (Uzbek SSR)
1991 (Uzbekistan)
Relinquished1991 (Uzbek SSR)
1992 (Uzbekistan)
Succeeded byState Anthem of Uzbekistan
Audio sample
1968 official band instrumental recording by the Brass Band of the USSR Ministry of Defence

BackgroundEdit

The anthem was used 1947 to 1992. The music was composed by Mutal Burkhanov, and the words were written by Timur Fattah and Turab Tula. The anthem (like those of the Tajik SSR and Turkmen SSR) opens with a salute to the Russian people, while the Uzbeks themselves are not actually mentioned until the fourth line.

The melody is used in the current national anthem of Uzbekistan, with different lyrics. It is one of the four remaining post-Soviet countries, along with Russia, Belarus, and Tajikistan, to continuously use their Soviet-era anthems with different lyrics. The Soviet-era lyrics were in use in the Republic of Uzbekistan from 1991 until 1992, when Abdulla Oripov wrote new lyrics.

LyricsEdit

Original version: 1947–1956Edit

Cyrillic script[1]
(then official)
Latin script IPA transcription[b] English translation

I
Ассалом, Рус халқи, буюк оғамиз,
Барҳаёт доҳиймиз Сталин, жонажон, жонажон!
Озодлик йўлини Сиз кўрсатдингиз,
Советлар элида ўзбек топди шон!

Нақарот:
Бўл омон, пахтакор ҳур Ўзбекистон,
Сен Шарқда нурафшон юртим, топ камол.
Советлар байроғи, зафар байроғи —
Доимо бахш этар сенга шон-иқбол!

II
Серқуёш ўлкада кўрмасдик зиё,
Дарёлар бўйида эдик сувга зор, сувга зор.
Барқ урди чин қуёш — Ленин доҳиймиз,
Йўллади Сталин — биз бўлдик бахтиёр!

Нақарот

III
Илму фан нури-ла йўлимиз равшан,
Абадий қардошдир Совет халқлари, халқлари.
Босқинчи ёвларни этиб тору мор,
Борамиз биз янги зафарлар сари!

Нақарот

I
Assalom, Rus xalqi, buyuk ogʻamiz,
Barhayot dohiymiz Stalin, jonajon, jonajon!
Ozodlik yoʻlini Siz koʻrsatdingiz,
Sovetlar elida oʻzbek topdi shon!

Naqarot:
Boʻl omon, paxtakor hur Oʻzbekiston,
Sen sharkda nurafshon yurtim, top kamol.
Sovetlar bayrogʻi, zafar bayrogʻi —
Doimo baxsh etar senga shon-iqbol!

II
Serquyosh oʻlkada koʻrmasdik ziyo,
Daryolar boʻyida edik suvga zor, suvga zor.
Barq urdi chin quyosh — Lenin dohiymiz,
Yoʻlladi Stalin — biz boʻldik baxtiyor!

Naqarot

III
Ilmu fan nuri-la yoʻlimiz ravshan,
Abadiy qardoshdir Sovet xalqlari, xalqlari.
Bosqinchi yovlarni etib toru mor,
Boramiz biz yangi zafarlar sari!

Naqarot

1
[æs.sæ.lɒm | rus χæl.qɨ | bu.juk ɒ.ʁæ.mɨz |]
[bær.hæ.jɒt̪ d̪ɒ.hij.mɨz st̪æ.lin | d͡ʒɒ.næ.d͡ʒɒn | d͡ʒɒ.næ.d͡ʒɒn ‖]
[ɒ.zɒd̪.lɪk jo.lɨ.nɨ sɨz kɵr.sæt̪.d̪iŋ.ɨz |]
[sɒ.vjet̪.lær e.lɪ.d̪æ ɵz.bek t̪ɒp.d̪ɨ ʃɒn ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]
[bol ɒ.mɒn | pæχ.t̪æ.kɒr hur oz.be.kɨ.st̪ɒn |]
[sen ʃærk.d̪æ nu.ræɸ.ʃɒn jur.t̪ɨm | t̪ɒp kæ.mɒl ‖]
[sɒ.vjet̪.lær bæj.rɒ.ʁɨ | zæ.ɸær bæj.rɒ.ʁɨ |]
[d̪ɒ.ji.mɒ bæχʃ‿e.t̪ær seŋ.gæ ʃɒn iq.bɒl ‖]

2
[ser.qu.jɒʃ ol.kæ.d̪æ kor.mæs.d̪ɪk zi.jɒ |]
[d̪ær.jɒ.lær bo.ji.d̪æ e.d̪ɪk suʋ.gæ zɒr | suʋ.gæ zɒr ‖]
[bærq ur.d̪ɨ t͡ʃɪn qu.jɒʃ | le.nin d̪ɒ.hij.mɨz |]
[jol.læ.d̪ɨ st̪æ.lin | bɨz bol.d̪ɪk bæχ.t̪i.jɒr ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]

3
[il.mu ɸæn nu.rɨ.læ yo.lɪ.mɨz ræʋ.ʃæn |]
[æ.bæ.d̪ij qær.d̪ɒʃ.dɨr sɒ.vjet̪ χælq.læ.rɨ | χælq.læ.rɨ ‖]
[bɒs.qɨn.t͡ʃɨ jɒʋ.lær.nɨ e.t̪ɪb t̪ɒ.ru mɒr |]
[bɒ.ræ.mɨz bɨz jæŋ.gɨ zæ.ɸær.lær sæ.rɨ ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]

I
Peace be upon you, Russian people, our great brother,
Our immortal leader Stalin, most beloved!
You have shown the path of freedom,
In the Soviet nation, the Uzbek has found glory!

Chorus:
Long live cotton-growing, free Uzbekistan,
You are my radiant homeland in the east, reach perfection.
Soviet flag, victory flag –
May glory always be given to you!

II
In a sunny country, we did not see light,
By river banks, we were thirsty,
A true sun shone – Lenin, our leader,
Stalin showed us the way – we became happy!

Chorus

III
With the light of science, our path is clear,
The Soviet peoples are eternal brothers.
Crushing the invading enemies,
Let us advance to new victories!

Chorus

Post-Stalinist version: 1978–1992Edit

Cyrillic script[2][3]
(then official)
Latin script IPA transcription[b] English translation

I
Ассалом, Рус халқи, буюк оғамиз,
Барҳаёт доҳиймиз Ленин, жонажон, жонажон!
Озодлик йўлини Сиз кўрсатдингиз,
Советлар юртида Ўзбек топди шон!

Нақарот:
Партия раҳнамо, жон Ўзбекистон,
Серқуёш ўлкасан, обод, баркамол!
Тупроғинг хазина, бахтинг бир жаҳон,
Советлар юртида сенга ёр иқбол!

II
Серқуёш ўлкада кўрмасдик зиё,
Дарёлар бўйда эдик сувга зор, сувга зор.
Тонг отди, Инқилоб, Ленин раҳнамо,
Раҳнамо Лениндан халқлар миннатдор!

Нақарот

III
Коммунизм гулбоғи мангу навбаҳор,
Тоабад қардошлик – дўстлик барҳаёт, барҳаёт!
Советлар байроғи ғолиб, барқарор,
Бу байроқ нуридан порлар коинот!

Нақарот

I
Assalom, Rus xalqi, buyuk ogʻamiz,
Barhayot dohiymiz Lenin, jonajon, jonajon!
Ozodlik yoʻlini Siz koʻrsatdingiz,
Sovetlar yurtida Oʻzbek topdi shon!

Naqarot:
Partiya rahnamo, jon Oʻzbekiston,
Serquyosh oʻlkasan, obod, barkamol!
Tuprogʻing xazina, baxting bir jahon,
Sovetlar yurtida senga yor iqbol!

II
Serquyosh oʻlkada koʻrmasdik ziyo,
Daryolar boʻyda edik suvga zor, suvga zor.
Tong otdi, Inqilob, Lenin rahnamo,
Rahnamo Lenindan xalqlar minnatdor!

Naqarot

III
Kommunizm gulbogʻi mangu navbahor,
Toabad qardoshlik – doʻstlik barhayot, barhayot!
Sovetlar bayrogʻi gʻolib, barqaror,
Bu bayroq nuridan porlar koinot!

Naqarot

1
[æs.sæ.lɒm | rus χæl.qɨ | bu.juk ɒ.ʁæ.mɨz |]
[bær.hæ.jɒt̪ d̪ɒ.hij.mɨz le.nin | d͡ʒɒ.næ.d͡ʒɒn | d͡ʒɒ.næ.d͡ʒɒn ‖]
[ɒ.zɒd̪.lɪk jo.lɨ.nɨ sɨz kɵr.sæt̪.d̪iŋ.ɨz |]
[sɒ.vjet̪.lær jur.t̪ɨ.d̪æ ɵz.bek t̪ɒp.d̪ɨ ʃɒn ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]
[pær.t̪i.jæ ræh.næ.mɒ ‖ d͡ʒɒn ɵz.be.kɨ.st̪ɒn |]
[ser.qu.jɒʃ ol.kæ.sæn | ɒ.bɒd̪ | bær.kæ.mɒl ‖]
[t̪u.pro.ʁiŋ χæ.zi.næ | bæχ.t̪iŋ bɨr d͡ʒæ.hɒn |]
[sɒ.vjet̪.lær jur.t̪ɨ.d̪æ seŋ.gæ jɒr iq.bɒl ‖]

2
[ser.qu.jɒʃ ol.kæ.d̪æ kor.mæs.d̪ɪk zi.jɒ |]
[d̪ær.jɒ.lær bo.ji.d̪æ e.d̪ɪk suʋ.gæ zɒr | suʋ.gæ zɒr ‖]
[t̪ɒŋ ɒt̪.d̪ɨ | iŋ.qɨ.lɒb | le.nin ræh.næ.mɒ |]
[ræh.næ.mɒ le.nin.d̪æn χælq.lær min.næt̪.d̪ɒr ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]

3
[kɒm.mu.nizm gʉl.bɒ.ʁɨ mæŋ.gu næʋ.bæ.hɒr |]
[t̪ɒ.æ.bæt̪ qær.d̪ɒʃ.lik d̪ost̪.lɪk bær.hæ.jɒt̪ | bær.hæ.jɒt̪ ‖]
[sɒ.vjet̪.lær bæj.rɒ.ʁɨ ʁɒ.lɨb | bær.qæ.rɒr |]
[bu bæj.rɒq nu.rɨ.d̪æn pɒr.lær kɒ.jɪ.nɒt̪ ‖]

[næ.qæ.rɒt̪]

I
Peace be upon you, Russian people, our great brother,
Our immortal leader Lenin, most beloved!
You have shown the path of freedom,
In the Soviet homeland, the Uzbek has found glory!

Chorus:
Party guide, dear Uzbekistan,
You are a sunny country, prosperous, harmonious!
Your soil is a treasure, your happiness is immeasurable,
In the Soviet homeland, may fortune be your friend!

II
In a sunny country, we did not see light,
By river banks, we were thirsty,
Dawn has broken, the Revolution, Lenin the guide,
The people are grateful for the guide Lenin!

Chorus

III
The flower garden of communism is an eternal spring bloom,
Eternal brotherhood – immortal friendship!
The soviet flag is victorious, firm,
The universe shines from the light of this flag!

Chorus

NotesEdit

  1. ^ Uzbek: Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси, Ózbekiston Sovet Socialist Respublikasining davlat madhiyasi; Russian: Гимн Узбекской Советская Социалистическая Республика, Gimn Uzbekskoj Sovetskaja Socialističeskaja Respublika
  2. ^ a b See Help:IPA/Uzbek and Uzbek phonology.

ReferencesEdit

  1. ^ Turdiev, B. (1980). Ëzma nutqni ŭstirish i︠u︡zasidan praktikum (in Tajik). Ŭqituvchi. p. 21.
  2. ^ "Государственные символы России » История российских символов » Символика Советского Союза » Государственный гимн Узбекской ССР". simvolika.rsl.ru. Retrieved 2021-12-28.
  3. ^ "SovMusic.ru - Гимн Узбекской ССР". www.sovmusic.ru. Retrieved 2021-12-28.

External linksEdit