Aithihyamala

Aithihyamala or Ithihyamala (Malayalam: ഐതിഹ്യമാല) (Garland of Legends) is a collection of century-old stories from Kerala that cover a vast spectrum of life, famous persons and events. It is a collection of legends numbering over a hundred, about magicians and yakshis, feudal rulers and conceited poets, kalari or Kalaripayattu experts, practitioners of Ayurveda and courtiers; elephants and their mahouts, tantric experts.[1]

Kottarathil Sankunni (23 March 1855 – 22 July 1937), a Sanskrit-Malayalam scholar who was born in Kottayam in present-day Kerala, started documenting these stories in 1909. They were published in the Malayalam literary magazine, the Bhashaposhini, and were collected in eight volumes and published in the early 20th century.

It includes popular tales such as about the twelve children of Vararuchi and Parayi (a woman of Paraiyar caste), Kayamkulam Kochunni, Kadamattathu Kathanar among many others. The story of 12 children is popularly known as Parayi petta panthirukulam.

Index of Eight PartsEdit

Book I

 • 1. Chempakassery Raajaavu
 • 2. Kottayaththu Raajaavu
 • 3. Mahaabhaashyam
 • 4. Bhartṛhari
 • 5. Adhyaathmaraamaayanam
 • 6. Parayi petta panthirukulam
 • 7. Thalakkulaththoor Bhattathiriyum Pazhur padippurayum
 • 8. Vilwamangalaththu Swaamiyaar
 • 9. Kaakkassery Bhattathiri
 • 10. Muttassu Namboothiri
 • 11. Puliyaampilly Namboori
 • 12. Kallanthaattil Gurukkal
 • 13. Kolaththiriyum Saamoothiriyum
 • 14. Paandamparampaththu kodanbharaniyilaey uppumaanga
 • 15. Mangalappilly Moothathum Punnayil Panikkarum
 • 16. Kaaladiyil Bhattathiri
 • 17. Venmani Namboorippaadanmaar
 • 18. Kunchamanpottiyum Mattappally Namboothirippaadum
 • 19. Vayakkara Achchan Mooss
 • 20. Kozhikkottangaadi
 • 21. Kidangoor Kandankoran

Book II

 • 1. Kumaranalloor Bhagavathi
 • 2. Thirunakkara Devanum aviduththaey kaalayum
 • 3. Bhavabhoothi
 • 4. Vaagbhataachaaryar
 • 5. Prabhakaran
 • 6. Paathaayikkara Namboorimaar
 • 7. Kaaraattu Namboori
 • 8. Viddi! Kushmaandam
 • 9. Kunchan Nambiaarudaey Ulbhavam
 • 10. Valiya Parisha Shankaranaaraayana Chaakyaar
 • 11. Aazhuvaanchery Thampraakkalum Mangalathhtu Shankaranum
 • 12. Naalaekkaattu Pillamaar
 • 13. Kayamkulam Kochunni
 • 14. Kaipuzha Raajniyum Pulinkunnu Desavum
 • 15. Orantharjanaththintaey yukthi
 • 16. Pazhur perumthrukkovil
 • 17. Paakkanaarudaey bhaaryayudaey paathivrathyam
 • 18. Randu Mahaaraajaakkanmaarudaey swabhaavavyathyaasam
 • 19. Kochchunamboori
 • 20. Chempakassery Raajaavum Maeppaththoor Bhattathiriyum
 • 21. Vattapparampil Valiyamma
 • 22. Vaikkaththu Thiruneelakantan

Book III

 • 1. Kiliroorkunninmael Bhagavathi
 • 2. Poonthaanaththu Namboori
 • 3. Aalaththoor Nampi
 • 4. Vayaskara Chathurvedi Bhattathiriyum Yakshiyum
 • 5. Raamapuraththu Warrier
 • 6. Chemprayezhuththachchanmaar
 • 7. Kochchi Shakthanthampuraan Thirumanassukondu
 • 8. Ammannoor Parameshwara Chaakyaar
 • 9. Cheranalloor Kunchukkarthaavu
 • 10. Kottarakkara Goshaala
 • 11. Thaevalassery Nampi
 • 12. Chila eeshwaranmaarudaey pinakkam
 • 13. Parangottu Namboori
 • 14. Paakkil Shaasthaavu
 • 15. Kodungallur Vasoorimaala
 • 16. Thripoonithara kshethraththilaey ulsavangal
 • 17. Aaranmulamaahaathmyam
 • 18. Konniyil Kochchayappan
 • 19. Maanthrikanaaya Rawther

Book IV

 • 1. Oorakaththu Ammathiruvadi
 • 2. Swathithirunal Mahaaraajaavuthirumanassukondu
 • 3. Pilaamanthol Mooss
 • 4. Shasthamkottayum Kuranganmaarum
 • 5. Mazhamangalaththu Namboori
 • 6. Vayaskarakkudumbavum aviduththaey Shaasthaavum
 • 7. Kaayamkulaththu Raajavintaey shreechakram
 • 8. Kulappuraththu Bheeman
 • 9. Mannadikkaavum Kampiththaanum
 • 10. Shreekrishnakarnaamrutham
 • 11. Kadamattathu Kathanar
 • 12. Puruharinapuraeshamaahaathmyam
 • 13. Tholakavi
 • 14. Kunchukuttippilla sarwaadhikaaryakkaar
 • 15. Achchankovilshaasthaavum Parivaaramoorththikalum
 • 16. Avanaamanakkal Gopalan

Book V

 • 1. Pallipuraththukaavu
 • 2. Elaedaththuthykkaattu Moossanmaar
 • 3. Kaipuzhathampaan
 • 4. Kollam Vishaarikkaavu
 • 5. Vayaskara Aaryan Narayananmooss avarkaludaey chikilsaanaipunyam
 • 6. Chamkroththamma
 • 7. Avanangaattu Panikkarum Chaaththanmaarum
 • 8. Kuttanchery Mooss
 • 9. Pallivaanapperumaalum Kiliroor Desavum
 • 10. Kaadaamkottu Maakkam Bhagavathi
 • 11. Oru europiyantheyantaey swamibhakthi
 • 12. Sanghakkali
 • 13. Kottarakkara Chandrashekharan

Book VI

 • 1. Panayannaar kaavu
 • 2. Uthram Thirunaal Thirumanassukondum Kathakali yogavum
 • 3. Kaplingaattu Nambooriyum Deshamangalaththu Warrierum
 • 4. Vijayadri Maahaathmyam
 • 5. Naduvilaeppaattu Bhattathiri
 • 6. Aaranmula Devanum Mangaattu Bhattathiriyum
 • 7. Mundaempilly Krishna Maaraar
 • 8. Mannaarassaala Maahaathmyam
 • 9. Oru Swaamiyaarudaey shaapam
 • 10. Pullankoottu Namboori
 • 11. Panachchikkaattu Saraswathi
 • 12. Vellaadu Namboori
 • 13. Aaranmula Valiya Balakrishnan

Book VII

 • 1. Chengannur Bhagawathi
 • 2. Edavettikkaatthu Namboori
 • 3. Payyannur graamam
 • 4. Olassayil Vaettakkorumakan kaavu
 • 5. Shabarimala Shaasthaavum Panthalaththu Raajaavum
 • 6. Vaikkaththaey Paattukal
 • 7. Perumpulaavil Kaelu Menon
 • 8. Chempakassery Raajaavum Raajniyum
 • 9. Vilwamangalaththu Swaamiyaar
 • 10. Paambummaekkaattu Namboori
 • 11. Kalidasan
 • 12. Panthalam Neelakantan

Book VIII

 • 1. Chittoor Kaavil Bhagavathi
 • 2. Kalloor Namboorippaadanmaar
 • 3. Thakazhiyil Shaasthaavum aviduththaey ennayum
 • 4. Arackal Beebi
 • 5. Thiruvizhaa Mahaadevanum aviduththaey marunnum
 • 6. Pazhur perumthrukkovil
 • 7. Thekkedathu kudumbakkaar
 • 8. Mookkola Kshethrangal
 • 9. Kumaramangalathhtu Namboori
 • 10. Mandakkaattamanum kodayum
 • 11. Thiruvattattaadhi Kesavan

[2]

ReferencesEdit

 1. ^ "Retelling culture". The Hindu. 1 October 2006. Archived from the original on 10 October 2006. Retrieved 23 February 2012.
 2. ^ "Kottarathil Sankunni [കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി / கொட்டாரத்தில் ஶங்குண்ணி / कोट्टारत्तिल् शंकुण्णि]". Cs.nyu.edu. 22 July 1937. Archived from the original on 9 June 2012. Retrieved 13 August 2012.